Nalaten van vermogen

Stichting Veldwerk Nepal heeft de ANBI-status, uw legaat is daarmee vrijgesteld van erfbelasting. Met andere woorden het bedrag dat u naar ons overmaakt vanuit uw nalatenschap wordt volledig besteed aan kansarme kinderen in Nepal.

Het is daarbij wel van belang dat u dit goed opneemt in het testament en beschrijft bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Verschillende juridische aspecten zijn hierbij van belang, zoals de keuze voor het toekennen van een legaat of onze stichting benoemen tot (mede) erfgenaam. Stichting Veldwerk Nepal kan u hierbij desgewenst vrijblijvend adviseren en ondersteunen. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester (penningmeester@stichtingveldwerknepal.nl).

Een aantal overwegingen waarbij we u graag helpen

In het erfrecht is bepaald dat de legataris, in dit geval Stichting Veldwerk Nepal, op de hoogte wordt gebracht door de executeur of de erfgenamen. De notaris kan hierin een rol hebben. De legataris ontvangt een uittreksel van het testament met daarin de bepaling over het legaat en (indien van toepassing) de verklaring van executele of erfrecht. Deze notariële verklaring geeft aan wie als executeur bevoegd is om onder meer de legaten uit te keren dan wel wie op basis van een boedelvolmacht als gevolmachtigde de nalatenschap afwikkelt.

Zonder nadere bepalingen, is het legaat opeisbaar zes maanden na overlijden. Van belang is of het legaat vrij van rechten en kosten wordt verkregen, als dit laatste niet het geval is dan komen de kosten voor de uitkering of afgifte van het legaat voor rekening van onze stichting. In het geval u niet een geldbedrag maar een ander bezit toekent en/of een percentage van de nalatenschap, dan stelt Stichting Veldwerk Nepal het op prijs volledig geïnformeerd te worden over de afwikkeling van uw nalatenschap.

In uw testament kunt u stichting Veldwerk opnemen als erfgenaam. Degene die uw nalatenschap afwikkelt, vaak de executeur, zal dan contact opnemen met onze stichting.

Als u een executeur benoemt, dan is deze het aanspreekpunt voor de stichting. De stichting ontvangt dan graag een verklaring van executele, waaruit blijkt welke bevoegdheden u hebt opgenomen in uw testament. De executeur kan afhankelijk van uw keuze met of zonder medewerking van erfgenamen uw nalatenschap afwikkelen. Stichting Veldwerk Nepal wil graag als erfgenaam betrokken worden bij de afwikkeling en zal uw executeur ook vragen om in een notariële akte rekening en verantwoording af te leggen. U kunt zelf bepalen wie u tot executeur benoemt.

Om een goed beeld te krijgen van de nalatenschap, ontvangt de stichting graag een kopie van uw testament, uw eventuele codicillen en een vermogensoverzicht van uw nalatenschap. Stichting Veldwerk aanvaardt een nalatenschap altijd onder voorbehoud: beneficiaire aanvaarding. Dit is om het vermogen van de stichting te beschermen.

Er kan sprake zijn van een onterfde legitimaris, een afstammeling van u, die op basis van het erfrecht bepaalde wettelijke rechten heeft en bijvoorbeeld geen erfdeel verkrijgt. Wij geven u in overweging om in uw testament vast te leggen of het uw wens is om deze persoon wel of niet te informeren. Zo kan op basis van uw wens de nalatenschap worden afgewikkeld en kan mogelijk de periode van onzekerheid voor stichting Veldwerk van maximaal vijf jaar, waarin de onterfde legitimaris aanspraak kan maken op de legitieme portie, worden bekort.

Nader overleg met uw notaris is wenselijk om tot verstandige keuzes te komen over het nalaten aan Stichting Veldwerk Nepal.