Educatie

Onderwijs binnen onze Daycare Centers

In het district Dhading ten noordwesten van Kathmandu, heeft de Stichting Veldwerk Nepal zes Daycare Centers gerealiseerd. Van maandag tot en met zaterdag wordt per locatie aan ongeveer 25 kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd, voorschools onderwijs gegeven door speciaal opgeleide docenten. In Nepal is het opdreunen en nazeggen/nadoen nog altijd een normale vorm van lesgeven. Docenten in de Daycare Centers werken echter met een lesmethode die aantoonbaar betere resultaten geeft, interactief en creatief. Zij hebben daarvoor met onze steun een intensief leertraject g

Tiffin lunch op school in Nepal

Tiffin op het Daycare Center

evolgd aan het Early Childhood Education Center.

Op ieder Daycare Center werkt ook een cook-didi plus een bewaker voor de veiligheid. De cook-didi bereidt dagelijks lunch voor de kinderen, tiffin. Goed en gezond eten is belangrijk voor de groei en hersenontwikkeling. Het komt de schoolresultaten ten goede en bovendien is het een belangrijke reden voor gezinnen, die in grote armoede leven, om hun kinderen naar school te sturen.

Het blijft in grote delen van Nepal een uitdaging om het nut van onderwijs uit te leggen. Veel Nepalezen zijn immers zelf nooit naar school geweest. Analfabetisme onder de bevolking is bijzonder hoog.

Studiebeurs

In Nepal beginnen kinderen wel aan het basisonderwijs, maar is de uitval in hogere klassen erg groot. Daar zijn verschillende redenen voor. Veel ouders vragen hun kinderen mee te werken om in het levensonderhoud te voorzien. Ondanks regelgeving voor gratis basisonderwijs, besluiten veel schoolcomités toch schoolgeld te rekenen. Daarnaast is de reistijd naar school voor kinderen vaak erg lang. Verschillende kinderen gaan op zeer jonge leeftijd trouwen (c.q. worden uitgehuwelijkt) en stoppen als gevolg daarvan met het onderwijs. Bij lichamelijk gehandicapte kinderen maakt zelfs minder dan één procent de basisschool af. En dat terwijl onderwijs van cruciaal belang is voor de stabiliteit en toekomst van kinderen.

Stichting Veldwerk Nepal zet zich in om hier een krachtige bijdrage te leveren middels een beurzenprogramma. Studiebeurzen voor kinderen in Dhading en Kathmandu voor het volgen van basisonderwijs, middelbaar- of beroepsonderwijs en soms zelfs hoger onderwijs. Bij de selectie van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, wordt duidelijk gekeken naar de sociale en economische situatie van het kind en hun familie. De stichting geeft extra voorrang aan weeskinderen; kinderen uit lage sociale kasten; gehandicapten en meisjes.

Een aanvraag voor een studiebeurs komt doorgaans binnen via scholen of organisaties die het betrokken kind begeleiden of rechtstreeks vanuit ouders. Een getrainde medewerker van onze partnerorganisatie Education First Foundation (EFF) gaat bij het kind thuis langs en onderzoekt de thuis- en familiesituatie. Als dit kind past binnen het beursprogramma van Stichting Veldwerk Nepal, wordt de sponsoring voorbereid. Het betreft doorgaans de financiering van schoolgeld/collegegeld. Afhankelijk van de situatie ontvangen sommige leerlingen ook schoolboeken, schrijfmateriaal, voeding (tiffin) en soms ondersteuning bij huisvesting. De medewerker van EFF blijft gedurende de hele studie contact houden met de leerling en de familie over de voortgang. Een eventuele verandering in de school- of  thuissituaties kan op die manier worden gemonitoord. Stichting Veldwerk Nepal wil zo voorkomen dat de leerling/student uitvalt.

Elk kind heeft een uniek verhaal. De ondersteuning en kosten verschillen dan ook per situatie. Voor een schooljaar ligt dit tussen de € 150 en € 800. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van de ouders, de locatie/reisafstand, leeftijd en situatie van het kind (we ondersteunen ook weeskinderen en gehandicapte kinderen). 

Als particulier of bedrijf kunt u ervoor kiezen een kind gedurende meerdere jaren, misschien zelfs gedurende de gehele studie, te sponsoren. De sociaal medewerker die vanuit onze lokale partner EFF de leerling regelmatig opzoekt, brengt over iedere leerling apart verslag uit. Dit wordt teruggekoppeld naar Stichting Veldwerk Nepal. Als u rechtstreeks deze leerling sponsort krijgt u een beschrijving van het kind en inzicht in de persoonlijke ontwikkelingen. De voortgangsverslagen krijgt u rechtstreeks toegestuurd. Uiteraard is er een mogelijkheid om zelf via EFF met het kind te communiceren.